top of page

PROGRAMY EUROPEJSKIE W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM W ŁYSEJ GÓRZE

 Zespół Szkół w Łysej Górze jest beneficjentem programu PO WER SE oraz Erasmus +. W sumie otrzymaliśmy  65 756,67 zł z programu PO WER SE, 15.864,00 euro z programu Erasmus + 2015 oraz 15.051,00 euro z programu Eramus + 2016. Całość uzyskanego dofinansowania została wykorzystania na szkolenia zagraniczne i krajowe nauczycieli, w tym zarówno szkolenia językowe, jak i specjalistyczne, jak również na wzbogacenie bazy dydaktycznej placówki w związku z podejmowanymi działaniami na jej terenie związanymi z realizacją projektów.

Celem głównym wszystkich projektów były korzyści dla placówki, jako szkoły obejmujące m.in;

- zwiększenie wymiaru europejskiego

- wprowadzenie zmian na lekcjach i w szkole mających na celu podniesienie poziomu kształcenia i osiągnięcie wymiernych efektów

PO WER SE

Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt jest finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

 

Projekt stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2014 r.

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

ERASMUS +

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.

 

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna;

  • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;

  • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;

  • program Jean Monnet;

  • Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

 

Projekty realizowane w ramach akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową co pozwoli osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

bottom of page