top of page

ZAGRANICZNE SZKOLENIA KADRY FINANSOWANE Z PROGRAMU PO WER SE

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W JAWORSKU

po wer

se

Ogólne informacje:

Projekt „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie: 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Projekt jest finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w 94,29% oraz ze środków krajowych w 5,71%.

 

Projekt stanowi dodatkowe źródło dofinansowania dla Akcji 1 Mobilność kadry programu Erasmus+ Edukacja Szkolna w ramach konkursu wniosków 2014 r.

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

Szczegóły w kontekście naszej placówki:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jaworsku realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich "Podniesienie wymiaru europejskiego i jakości kształcenia w naszej placówce" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Jak wskazuje tytuł naszego przedsięwzięci, celem projektu jest pozytywny wpływ na ofertę edukacyjną i na prestiż naszej szkoły. Bezpośrednimi odbiorcami korzyści wynikających z realizacji projektu będą wyjeżdżający na szkolenia nauczyciele, a po powrocie będą oni zobowiązani do stosowania poznanych rozwiązań i nabytych kompetencji w procesie dydaktycznym, jak również do podzielenia się doświadczeniem szkoleniowym z gronem pedagogicznym. Tym samym, indywidualne doświadczenie każdego z członków kadry przełoży się na wzrost doświadczenia całej instytucji. Z jednej strony planowane działania projektowe będą ukierunkowane na kontynuację podjętych już inicjatyw, takich jak poprawa umiejętności językowych kadry, czy wdrażanie metodologii CLIL i niestandardowych rozwiązań i narzędzi TIK oraz stworzenie fundamentów umożliwiających zainteresowanym uczniom naukę drugiego języka obcego w perspektywie długofalowej. Jednocześnie w niniejszym projekcie chcielibyśmy poszerzyć zakres swoich kompetencji  i wiedzy mając w szczególności na uwadze uczniów z problemami edukacyjnymi.
 

Dofinansowanie projektu z UE wynosi:  121 451,49 zł 

 

Projekt będzie realizowany przez okres 19 miesięcy: od 15-11-2016 r do 14-06-2018 r. 

Regulamin rekrutacji uczestników zamieszczamy poniżej. Wszelkie inne dokumenty rekrutacyjne są dostępne do wglądu u Dyrekcji PSP w Jaworsku.  

bottom of page